hirysdec.mugu@gmail.com

+977-087460123 (Phone/Fax)

Nepal Rastriya Basic School, Karkibada